Privacy statement Cokoen Interieurmaatwerk

Inleiding

Cokoen Interieurmaatwerk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met astrid@cokoen.nl.

Wie is Cokoen Interieurmaatwerk?

Cokoen Interieurmaatwerk is de besloten vennootschap Cokoen Interieurmaatwerk BV, kantoorhoudende te (5626 DC) Eindhoven aan Hooge Zijde 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17196233.

Wanneer Cokoen Interieurmaatwerk jouw persoonsgegevens verwerkt, is Cokoen Interieurmaatwerk de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Cokoen Interieurmaatwerk jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Cokoen Interieurmaatwerk persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Cokoen Interieurmaatwerk voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Cokoen Interieurmaatwerk worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Marketing

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: maximaal 5 jaar

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Cokoen Interieurmaatwerk heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Cokoen Interieurmaatwerk gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Google Analytics / Adwords & Facebook Businessmanager.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Cokoen Interieurmaatwerk over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Cokoen Interieurmaatwerk. Je kunt verzoeken dat Cokoen Interieurmaatwerk je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Cokoen Interieurmaatwerk te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Cokoen Interieurmaatwerk of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Cokoen Interieurmaatwerk te verkrijgen. Cokoen Interieurmaatwerk zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Cokoen Interieurmaatwerk je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Cokoen Interieurmaatwerk

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@cokoen.nl. Cokoen Interieurmaatwerk zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Cokoen Interieurmaatwerk een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Cokoen Interieurmaatwerk je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Cokoen Interieurmaatwerk verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Cokoen Interieurmaatwerk ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Cokoen Interieurmaatwerk worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Cokoen Interieurmaatwerk worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Cokoen Interieurmaatwerk je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar astrid@cokoen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Cokoen Interieurmaatwerk jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar astrid@cokoen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

inspiratie